skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HYMA, ALBERT. The Dutch in the Far East: A History of the Dutch Commer cial and Colonial Empire. Pp. vii, 249. Ann Arbor: George Wahr, 1942. $1.75

Vandenbosch, Amry

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 1943, Vol.229(1), pp.202-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624322900155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    HYMA, ALBERT. The Dutch in the Far East: A History of the Dutch Commer cial and Colonial Empire. Pp. vii, 249. Ann Arbor: George Wahr, 1942. $1.75
  • Tác giả: Vandenbosch, Amry
  • Chủ đề: Social Sciences (General) ; Political Science
  • Là 1 phần của: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, September 1943, Vol.229(1), pp.202-203
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624322900155

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...