skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why no backsliding? The European Union's impact on democracy and governance before and after accession.(Author abstract)

Levitz, Philip ; Pop - Eleches, Grigore

Comparative Political Studies, April, 2010, Vol.43(4), p.457-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...