skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives

Demireva, Neli

Acta Sociologica, May 2016, Vol.59(2), pp.189-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699315625173

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Review: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives
  • Tác giả: Demireva, Neli
  • Chủ đề: Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Acta Sociologica, May 2016, Vol.59(2), pp.189-190
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699315625173

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...