skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiculturalism

Hewitt, Roger

Acta Sociologica, September 2012, Vol.55(3), pp.289-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699312444985

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Multiculturalism
  • Tác giả: Hewitt, Roger
  • Chủ đề: Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Acta Sociologica, September 2012, Vol.55(3), pp.289-293
  • Mô tả: Hewitt reviews Randi Gressgard' Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts and Ganesh Nathan's Social Freedom in a Multicultural State. Reprinted by permission of Sage Publications Ltd.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699312444985

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...