skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speaking in tongues

Neier, Aryeh

Index on Censorship, March 1996, Vol.25(2), pp.139-141

ISSN: 0306-4220 ; DOI: 10.1080/03064229608536049

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Speaking in tongues
  • Tác giả: Neier, Aryeh
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Index on Censorship, March 1996, Vol.25(2), pp.139-141
  • Mô tả: The suppression of minority languages is a recipe for disaster
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0306-4220 ; DOI: 10.1080/03064229608536049

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...