skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing residual contamination and damage inside flexible endoscopes over time

Ofstead, Cori L ; Wetzler, Harry P ; Eiland, John E ; Heymann, Otis L ; Held, Sarah B ; Shaw, Michael J

AJIC: American Journal of Infection Control, 01 December 2016, Vol.44(12), pp.1675-1677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6553 ; E-ISSN: 1527-3296 ; DOI: 10.1016/j.ajic.2016.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...