skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Different Ammonia Concentrations on Community Succession of Ammonia-oxidizing Microorganisms in a Simulated Paddy Soil Column (Effect of Ammonia on Ammonia-oxidizing Microbes)

Baolan, Hu ; Shuai, Liu ; Lidong, Shen ; Ping, Zheng ; Xiangyang, Xu ; Liping, Lou; Horn, Matthias (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e44122 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...