skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural diversity of 1,2,4-diazaphospholide complexes with alkali metals

Wan, Li ; Pi, Chengfu ; Zhang, Lan ; Zheng, Wenjun ; Weng, Linhong ; Chen, Zhenxia ; Zhang, Yong

Chemical Communications, 2008, Issue.19, pp.2266-2268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b800222c

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Structural diversity of 1,2,4-diazaphospholide complexes with alkali metals
  • Tác giả: Wan, Li ; Pi, Chengfu ; Zhang, Lan ; Zheng, Wenjun ; Weng, Linhong ; Chen, Zhenxia ; Zhang, Yong
  • Chủ đề: Chemistry
  • Là 1 phần của: Chemical Communications, 2008, Issue.19, pp.2266-2268
  • Mô tả: Treatment of H[3,5-Ph 2 dp] (Hdp = 1 H -1,2,4-diazaphosphole) with n BuLi or KH, or the reaction of K[3,5- t Bu 2 dp] with an excess amount of O 2 , afforded the dimeric species [(η 2 ,η 1 -3,5-Ph 2 dp)Li(THF) 2 ] 2 and the polymeric complexes [(η 2 :η 4 -3,5-Ph 2 dp)K(Et 2 O) 2 ] n , and [{(η 2 :η 5 -3,5- t Bu 2 dp)K(THF)}{η 2 ( N , N )-η 3 ( O , P , O )-3,5- t Bu 2 dp-( O , O )O 2 K}] n , respectively.
  • Số nhận dạng: ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/b800222c

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...