skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proterozoic stromatolitic micro-organisms from Hebei, North China: Cell preservation and cell division

Zhang, Yun

Precambrian Research, 1988, Vol.38(2), pp.165-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-9268 ; DOI: 10.1016/0301-9268(88)90090-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...