skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Urban Elites in England: New Models of Executive Governance

Leach, Steve ; Wilson, David

International Journal of Urban and Regional Research, March 2004, Vol.28(1), pp.134-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1317 ; E-ISSN: 1468-2427 ; DOI: 10.1111/j.0309-1317.2004.00507.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...