skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed cortical adaptation during learning of a brain-computer interface task.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)

Wander, Jeremiah D. ; Blakely, Timothy ; Miller, Kai J. ; Weaver, Kurt E. ; Johnson, Lise A. ; Olson, Jared D. ; Fetz, Eberhard E. ; Rao, Rajesh P. N. ; Ojemann, Jeffrey G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 25, 2013, Vol.110(26), p.10818(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...