skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Of Paradise, Power, and Pachyderms
  • Tác giả: Datta, Monti Narayan
  • Chủ đề: Preschool
  • Là 1 phần của: Political Science Quarterly, 2007, Vol.122(2), pp.239-256
  • Mô tả: MIROSLAV NINCIC and MONTI NARAYAN DATTA challenge the conventional wisdom that the political values of the United States and Europe are increasingly diverging. They argue that the divergence does not so much separate Europeans from Americans as it does U.S. Republicans from the rest of the political West.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0032-3195

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...