skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intercountry adoption in Europe 19982008 Patterns, trends and issues

Selman, Peter

Adoption & Fostering Journal, 2010, Vol.34(1), pp.4-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Intercountry adoption in Europe 19982008 Patterns, trends and issues
  • Tác giả: Selman, Peter
  • Chủ đề: Intercountry Adoption ; Europe ; Council Of Europe ; Statistics ; Children ; Outcomes Of Adoption ; Outcomes Of Adoption
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering Journal, 2010, Vol.34(1), pp.4-19
  • Mô tả: Peter Selman examines the recent history of intercountry adoption in Europe in the context of the enlarged EU, which contains both receiving and sending countries. The article provides a detailed analysis of the movement of children for adoption between European countries and examines the impact of intercountry adoption on the wellbeing of children in Europe and current debates in the European Parliament on the future of intercountry adoption in Europe.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...