skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Child rights and international adoption: A response to critics

Chou, Shihning

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(2), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Child rights and international adoption: A response to critics
  • Tác giả: Chou, Shihning
  • Chủ đề: Care Files
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(2), pp.69-74
  • Mô tả: In this commentary, Kevin Browne and Shihning Chou focus on the issues raised by the critical responses to their article in Adoption & Fostering (Chou and Browne, 2008).
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...