skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of β‐conglycinin on growth performance, antioxidant capacity and intestinal health in juvenile golden crucian carp, Carassius auratus

Li, Liang ; Li, Min ; Zhu, Rui ; Yu, Zhe ; Wang, Jingyao ; Duan, Jing ; Wang, Tao ; Wu, Lifang

Aquaculture Research, November 2019, Vol.50(11), pp.3231-3241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-557X ; E-ISSN: 1365-2109 ; DOI: 10.1111/are.14278

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...