skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metarhizium robertsii ammonium permeases (MepC and Mep2) contribute to rhizoplane colonization and modulates the transfer of insect derived nitrogen to plants

Moonjely, Soumya ; Zhang, Xing ; Fang, Weiguo ; Bidochka, Michael J; Gao, Yulin (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0223718 ; PMCID: 6795453 ; PMID: 31618269

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...