skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nucleotide substrate binding characterization in human pancreatic-type ribonucleases

Bafna, Khushboo ; Narayanan, Chitra ; Chennubhotla, S Chakra ; Doucet, Nicolas ; Agarwal, Pratul; Courcelles, Michel (Editor)

PLoS ONE, 08 August 2019, Vol.14(8), p.e0220037 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0220037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...