skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

C1q restrains autoimmunity and viral infection by regulating CD8$^+$ T cell metabolism

Ling, Guang Sheng ; Crawford, Greg ; Buang, Norzawani ; Bartok, Istvan ; Tian, Kunyuan ; Thielens, Nicole M ; Bally, Isabelle ; Harker, James ; Ashton-Rickardt, Philip ; Rutschmann, Sophie ; Strid, Jessica ; Botto, Marina; Thomas, Frank (Editor)

Science, 04 May 2018, Vol.360(6388), pp.558-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aao4555

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...