skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Essential, dose-dependent role for the transcription factor Gata3 in the development of IL-5+ and IL-13+ type 2 innate lymphoid cells

Klein Wolterink, Roel G J ; Serafini, Nicolas ; Van Nimwegen, Menno ; Vosshenrich, Christian A. J ; De Bruijn, Marjolein J W ; Fonseca Pereira, Diogo ; Veiga Fernandes, Henrique ; Hendriks, Rudi W ; Di Santo, James P; Di Santo, James (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 June 2013, Vol.110(25), pp.10240-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1217158110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...