skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reproductive and morphometric traits of Macrobrachium amazonicum (Decapoda: Palaemonidae) from the Pantanal, Brazil, suggests initial speciation

Hayd, Liliam ; Anger, Klaus

Revista de Biologia Tropical, March, 2013, Vol.61(1), p.39(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...