skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does process fairness affect job performance? It only matters if they plan to stay

Collins, Brian ; Mossholder, Kevin ; Taylor, Shannon

Journal of Organizational Behavior, Oct 2012, Vol.33(7), p.1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.1779

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...