skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Text Me! New Consumer Practices and Change in Organizational Fields

Ansari, Shahzad (Shaz ; Phillips, Nelson

Organization Science, Nov/Dec 2011, pp.1579-1599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...