skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Separating latent and acute TB

Doherty, T

BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Separating latent and acute TB
  • Tác giả: Doherty, T
  • Chủ đề: Medical Research
  • Là 1 phần của: BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8
  • Mô tả: Bill & Melinda Gates Foundation, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), the Special Programme for Research & Training in Tropical Diseases (TDR) at the World Health Organization, and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Meeting abstracts - A single PDF containing all...
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...