skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Investigating the modality specificity of response selection using a temporal flanker task

Schumacher, Eric ; Schwarb, Hillary ; Lightman, Erin ; Hazeltine, Eliot

Psychological Research, Nov 2011, pp.499-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-011-0369-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...