skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"Me Inwardly, Before I Dared": Japanese Americans Writing-to-Gaman

Shimabukuro, Mira

College English, Jul 2011, pp.648-671 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    "Me Inwardly, Before I Dared": Japanese Americans Writing-to-Gaman
  • Tác giả: Shimabukuro, Mira
  • Chủ đề: Japanese Americans ; Genealogy ; Writing ; Rhetoric ; Literacy ; Racism ; Japanese Language ; War ; Asian Americans
  • Là 1 phần của: College English, Jul 2011, pp.648-671
  • Mô tả: (Okihiro, "Japanese" 32) I sought to seed the barren earth And make wild beauty take Firm root, but how could I have known The waiting long would shake Me inwardly, before I dared Not say what would be gain From such untimely planting or What flower worth the pain? (Toyo Suyemoto, qtd. in Schweik 100)...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...