skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Revitalizing Entrepreneurship: The Search for New Research Opportunities

Hoskissonu, Robert ; Covin, Jeffrey ; Volberda, Henk ; Johnson, Richard

The Journal of Management Studies, Sep 2011, Vol.48(6), p.1141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222380

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...