skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste

Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra ; Sillanpää, Mika

Water, Air and Soil Pollution, Jan 2005, Vol.160(1-4), pp.27-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3427-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Copper and Chromium Electrodialytic Migration in CCA-Treated Timber Waste
  • Tác giả: Virkutyte, Jurate ; Velizarova, Emiliya ; Ribeiro, Alexandra ; Sillanpää, Mika
  • Chủ đề: Copper ; Studies ; Experimental/Theoretical
  • Là 1 phần của: Water, Air and Soil Pollution, Jan 2005, Vol.160(1-4), pp.27-39
  • Mô tả: Chromated copper arsenate (CCA)-treated timber waste is hazardous for the environment due to the leakage of copper, chromium as well as arsenic to the soil and the groundwater. The study concentrates on electrodialytic removal of copper and chromium and their migration behavior in the wood chips and...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-005-3427-3

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...