skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Privacy Rights Management: Implementation Scenarios

Korba, Larry ; Song, Ronggong ; Yee, George

Information Resources Management Journal (IRMJ), 2007, Vol.20(1), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1628 ; DOI: 10.4018/irmj.2007010102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...