skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An integrated model for performance management of manufacturing units

Parthiban, P ; Goh, Mark

Benchmarking: An International Journal, 12 April 2011, Vol.18(2), pp.261-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5771 ; E-ISSN: 1758-4094 ; DOI: 10.1108/14635771111121702

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...