skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users

Herrero, Eliane

REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Applicability of the unified theory of acceptance and use of technology in music streaming services for young users
  • Tác giả: Herrero, Eliane
  • Chủ đề: Streaming Media ; Music Streaming ; Applicability ; Utaut2 ; Young People
  • Là 1 phần của: REMark, Jan-Mar 2019, Vol.18(1), pp.147-162
  • Mô tả: Purpose: Our main purpose with this study was to analyze the applicability of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model, developed by Venkatesh, Thong and Xu (2012), on the acceptance and use of music streaming service by...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 21775184 ; DOI: 10.5585/remark.v18i1.4031

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...