skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparison of youngsters' use of CD-ROM and the Internet as information resources

Shenton, Andrew ; Dixon, Pat

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sep 2003, Vol.54(11), pp.1029-1049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10299

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...