skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Porphyry 2001: Semantics for Scholarly Publications Retrieval

Bénel, Aurélien ; Calabretto, Sylvie ; Iacovella, Andrea ; Pinon, Jean-Marie

ISMIS 2002: Foundations of Intelligent Systems Lecture Notes in Artificial Intelligence, ISMIS 2002: Foundations of Intelligent Systems, pp.351-361

DOI: 10.1007/3-540-48050-1_39

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...