skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Zulu historical consciousness

La Hausse, Paul

Journal of African History, Vol.37(3), pp.507-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Zulu historical consciousness
 • Tác giả: La Hausse, Paul
 • Chủ đề: Nonfiction ; History ; Nationalism ; Zulu ; Zulu Tribe
 • Là 1 phần của: Journal of African History, Vol.37(3), pp.507-509
 • Mô tả: La Hausse reviews "Inventing Shaka: Using History in the Construction of Zulu Nationalism" by Daphna Golan.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: 1996
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...