skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liberalism and communitarianism

Seekings, Jeremy

Journal of African History, Vol.44(2), p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Liberalism and communitarianism
 • Tác giả: Seekings, Jeremy
 • Chủ đề: South Africa ; Nonfiction ; Democracy ; Nationalism ; Politics ; Blacks ; Politics
 • Là 1 phần của: Journal of African History, Vol.44(2), p.369
 • Mô tả: "Black Political Thought in the Making of South African Democracy" by C. R. D. Halisi is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: 2003
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...