skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Demand-side inertia factors and their benefits for innovativeness

Stanko, Michael ; Bohlmann, Jonathan ; Molina-Castillo, Francisco-Jose

Journal of the Academy of Marketing Science, 2013, Vol.41(6), pp.649-668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703 ; E-ISSN: 1552-7824 ; DOI: 10.1007/s11747-013-0332-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...