skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, Jul/Aug 2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.4.591

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement
  • Tác giả: Sukma, Rizal
  • Chủ đề: Indonesia ; China ; Public Policy ; International Relations ; Political Science
  • Là 1 phần của: Asian Survey, Jul/Aug 2009, Vol.49(4), pp.591-608
  • Mô tả: Indonesia's relations with China began to improve in 1998. This paper argues that recent improvements in bilateral relations have been primarily the function of changes in Indonesia's domestic politics and China's policy toward Southeast Asia, which contributed to the creation of an atmosphere of trust and comfort in Jakarta's re-engagement with China. [PUBLICATION ]
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.4.591

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...