skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Multi-Agent System to Support Location-Based Group Decision Making in Mobile Teams

Lee, H ; Buckland, M ; Shepherdson, J

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.105-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022416613660

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Multi-Agent System to Support Location-Based Group Decision Making in Mobile Teams
  • Tác giả: Lee, H ; Buckland, M ; Shepherdson, J
  • Chủ đề: Decision Support Systems ; Decision Support Systems ; Multiagent Systems ; Reusable Components ; Decision Making ; User Interface ; Support System ; Decision Support ; Decision Problem ; Decision Support System
  • Là 1 phần của: BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.105-113
  • Mô tả: This paper describes an agent-based approach for developing a location-based asynchronous group decision-support system for mobile teams. The approach maximises the use of reusable service components (GSCmas — generic service component for multi-agent systems) as the main interaction mechanism between agents to allow flexible support of a new group-decision process. The paper describes the architecture of a GSCmas and provides details of how the GSCmas is integrated within a decision support system. Finally a system (mPower) based on the proposed approach is introduced and applied to a location-based group decision problem.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022416613660

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...