skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stabilizing posture through imagery

Papalia, Eleonora ; Manzoni, Diego ; Santarcangelo, Enrica L

The International journal of clinical and experimental hypnosis, 2014, Vol.62(3), pp.292-309 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-5183 ; PMID: 24837061 Version:1 ; DOI: 10.1080/00207144.2014.901080

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...