skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical Interventions in Aging, 2015, Vol.10, pp.265-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-9092 ; E-ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...