skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston

Binggeli, Elizabeth

Cinema Journal, Spring 2009, Vol.48(3), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Unadapted: Warner Bros. Reads Zora Neale Hurston
  • Tác giả: Binggeli, Elizabeth
  • Chủ đề: Novels ; African Americans ; Race ; Motion Picture Directors & Producers ; Books
  • Là 1 phần của: Cinema Journal, Spring 2009, Vol.48(3), pp.1-15
  • Mô tả: This article examines the 1930s and 1940s Hollywood studio reception of the works of African American novelist and anthropologist Zora Neale Hurston. It argues that Hurston's 1948 novel Seraph on the Suwanee was conceived by the author to both conform to and contest the racial politics of Hollywood narrative film. [PUBLICATION ]
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00097101 ; E-ISSN: 15272087

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...