skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selective and nonselective inhibition of competitors in picture naming

Shao, Zeshu ; Meyer, Antje ; Roelofs, Ardi

Memory & Cognition, Nov 2013, Vol.41(8), pp.1200-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090502X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...