skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

End-Users, Mediated Searches, and Front-End Assistance Programs on Dialog: A Comparison of Learning, Performance, and Satisfaction

Sullivan, Michael ; Borgman, Christine ; Wippern, Dorothy

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Jan 1990, Vol.41(1), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...