skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Online information services in U.K. academic libraries

Akeroyd, J ; Foster, A

Online Review, 01 February 1979, Vol.3(2), pp.195-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-314X ; E-ISSN: 2396-9091 ; DOI: 10.1108/eb023997

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...