skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Survivability and reliability of a composite-star transport network with disconnected core switches

Secci, Stefano ; Sansò, Brunilde

Telecommunication Systems, Jan 2011, Vol.46(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10184864 ; DOI: 10.1007/s11235-009-9277-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...