skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soldados de Mosconi. Memoria, militarización y mundo del trabajo en la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, 1944-1955

Carrizo, Gabriel

Memoria y Sociedad, Jan/Jun 2017, pp.6-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01225197 ; E-ISSN: 22486992 ; DOI: 10.11144/Javeriana.mys21-42.smmm

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...