skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing the High Momentum Component of the Deuteron at High Q{sup 2}

Boeglin, W. U ; Coman, L ; Ambrozewicz, P ; Kramer, L ; Markowitz, P ; Moteabbed, M ; Nasseripour, R ; Raue, B ; Reinhold, J ; Aniol, K ; Epstein, M ; Margaziotis, D. J ; Arrington, J ; Solvignon, P ; Batigne, G ; Furget, C ; Kox, S ; Moussiegt, P ; Quemener, G ; Real, J. S

Physical Review Letters, 23 December 2011, Vol.107(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PHYSREVLETT.107.262501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...