skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Context-aware Authorization in Highly Dynamic Environments

Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stephane ; Rey, Gaetan ; Hourdin, Vincent ; Riveill, Michel; Riveill, Michel (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 25, 2011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...