skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GAMBIT: the global and modular beyond-the-standard-model inference tool

Athron, Peter ; Balazs, Csaba ; Bringmann, Torsten ; Buckley, Andy ; Chrząszcz, Marcin ; Conrad, Jan ; Cornell, Jonathan ; Dal, Lars ; Dickinson, Hugh ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Jackson, Paul ; Krislock, Abram ; Kvellestad, Anders ; Lundberg, Johan ; Mckay, James ; Mahmoudi, Farvah ; Martinez, Gregory ; Putze, Antje ; Raklev, Are ; Ripken, Joachim ; Rogan, Christopher ; Saavedra, Aldo ; Savage, Christopher ; Scott, Pat ; Serra, Nicola ; Weniger, Christoph ; White, Martin ; Wild, Sebastian

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Nov 2017, pp.1-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5321-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...