skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing Quark-Gluon Interactions with Transverse Polarized Scattering

Slifer, K ; Rondon, O ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J ; Elaasar, M ; Ent, R ; Fenker, H ; Frlez, E ; Gaskell, D ; Gan, L ; Gomez, J ; Jourdan, J ; Jones, M ; Keith, C ; Keppel, C ; Khandaker, M ; Klein, A ; Kramer, L ; Liang, Y ; Lichtenstadt, J ; Lindgren, R ; Mack, D ; Mckee, P ; Mcnulty, D ; Meekins, D ; Mkrtchyan, H ; Nasseripour, R ; Niculescu, I ; Normand, K ; Norum, B ; Pocanic, D ; Prok, Y ; Raue, B ; Reinhold, J ; Roche, J ; Kiselev, D ; Savvinov, N ; Sawatzky, B ; Seely, M ; Sick, I ; Smith, C ; Smith, G ; Stepanyan, S ; Tang, L ; Tajima, S ; Testa, G ; Vulcan, W ; Wang, K ; Warren, G ; Wesselmann, F ; Wood, S ; Yan, C ; Yuan, L ; Yun, J ; Zeier, M ; Zhu, H; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 5, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.101601

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...