skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Can the intergalactic medium cause a rapid drop in Lyman alpha emission at z>6?

Mesinger, Andrei ; Aykutalp, Aycin ; Vanzella, Eros ; Pentericci, Laura ; Ferrara, Andrea ; Dijkstra, Mark; Dijkstra, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2089

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...